สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส – แปลงปลูกต้นไม้ 59 แปลงที่ 3