ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 3