ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ – แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 9