รายงานผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ลำดับที่หน่วยงานรายงาน
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
(1) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
(2) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
(3) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์
(4) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
(5) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
(6) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
(7) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา
(8) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
(9) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
(10) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
(11) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา
(12) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
(13) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร
(14) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
(1) โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(2) ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
(3) ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดตาก
(4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
(5) ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(6) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(7) โครงการพัฒนาสวนสาธารณะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(8) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
(9) โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(10) ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
(11) โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร
(12) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเลย
(13) โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
(14) ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
(15) โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี
(16) ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์
(17) โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(18) โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
(19) โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(20) ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสงขลา
(21) โครงการพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
(1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคกลาง (พื้นที่สำนักงาน)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
4 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
(1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
(2) สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
(3) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
(1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง
(2) สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง
(3) สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จังหวัดลำปาง
(4) สวนป่าโครงการแม่ป้าย-แม่สอย จังหวัดลำปาง
(5) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
(6) สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
(1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
(2) สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก
(3) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
(4) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
4 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ด้านป่าไม้) จังหวัดอ่างทอง
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
7 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี
9 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี
10 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
2 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้บริเวณสระเก็บน้ำทับกุงของสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
4 สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย
5 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส่วนที่ 1
6 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส่วนที่ 2
7 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พื้นที่ 1
8 โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย พื้นที่ 2
9 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เอราวัณ
10 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย
11 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองเลย
12 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเรือ
13 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาแห้ว
14 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากชม
15 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ผาขาว
16 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูหลวง
17 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงคาน
18 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 21 จังหวัดเลย
19 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ที่ 25 จังหวัดเลย
20 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ 8 จังหวัดเลย
21 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ 9 จังหวัดเลย
22 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
23 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
24 สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย
25 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ
26 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
5 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชัย
6 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท
7 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยเม็ก
8 หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติดงมูลที่ 3 จ.กาฬสินธุ์
9 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
10 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
11 โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด
12 โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง - จักราช
2 สวนป่ากลางดง
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
4 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากช่อง
5 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนิน
6 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม.2 (วะภูแก้ว)
7 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบุญมาก
8 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์
9 โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนางานด้านป่าไม้ท่าสว่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สวนป่าห้วยแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
11 โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร) จังหวัดสุรินทร์
12 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
13 สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
14 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ
15 สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
16 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทพสถิต
17 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบัวระเหว
18 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คอนสาร
19 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แก้งคร้อ
20 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเขียว
21 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบัวแดง
22 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองชัยภูมิ
23 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำสะพุง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
24 โครงการฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี
2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดชลบุรี
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
1 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดพัทลุง
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาคใต้
3 โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
5 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
(1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(2) สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการพระราชดำริในพื้นที่ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(4) โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่
3 สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ต้า
4 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บ้านแม่แรม อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน
7 โครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านสบปืนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์
2 โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก
2 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่ 1
3 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่ 2
4 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่ 3
5 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่ 4
6 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่ 5
7 โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนที่ 6
8 สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
9 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 1 (ลุ่มน้ำห้วยน้ำก้อ) จังหวัดเพชรบูรณ์
10 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 2 (ลุ่มน้ำห้วยใหญ่) จังหวัดเพชรบูรณ์
11 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 3 (ลุ่มน้ำห้วยป่าเลา) จังหวัดเพชรบูรณ์
12 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 4 (ลุ่มน้ำห้วยนา) จังหวัดเพชรบูรณ์
13 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 5 (คลองลำกง) จังหวัดเพชรบูรณ์
14 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 6 (ลุ่มน้ำห้วยเล็ง) จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
(1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม
(2) โครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชนบ้านโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
(3) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร
(4) ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร
(5) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
(6) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
(7) โครงการป่าชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร
(8) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
(9) โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนา อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
(10) โครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้บ้านห้วยตาเปอะและพื้นที่ลุ่มน้ำ
ห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดมุกดาหาร
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
5 โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 2 จ.ศรีสะเกษ
6 โครงการศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
4 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี
5 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ห้วยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 4 จังหวัดปราจีนบุรี
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
7 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)
8 สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก
9 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
(1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
(2) สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย
(3) สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการฯ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้)
(4) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
(5) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
(1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่
(2) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
(3) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
(1) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส
(2) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา