แบบฟอร์ม


 ชื่อแบบฟอร์มการส่งรายงาน
icon-excelรายงานบัญชีกล้าไม้ (แบบ 1)ภายในวันที่ 10
icon-excelรายงานสรุปผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้ (แบบ 2)ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ
icon-excelรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ แยกตามประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ (แบบ 3)ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ
icon-excelแบบติดตามและประเมินผลการปลูกต้นไม้ที่แจกจ่าย (แบบ 4)-
icon-excelรายงานการติดตามผลกการแจกจ่ายกล้าไม้ (แบบ 5)ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ
icon-excelแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้-
icon-excelรายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับกล้าไม้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม
icon-excelรายงานพิกัดกลางแปลงปลูกของผู้ที่มาขอรับกล้าไม้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม