มกราคม 2560


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/188 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 1/2560 icon_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/163 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง การขอขยายระยะเวลาตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ  icon_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/164 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ  icon_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/83 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2560  icon_click