มีนาคม 2559


หน้างบใบสำคัญ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (ค่าใช้สอย) coupon-code-hot-1

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสั่งการของ รมว.ทส. เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๓๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๒๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรของกรมป่าไม้เพื่อเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับทุนการศึกษา 2017 AFoCo Landmark Scholarship Program original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๒๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๔๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๕ ฉบับ  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๔๐๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ต้องเรียกชดใช้ตามความผิดทางละเมิด  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๙๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๘๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ original_click