มกราคม 2559


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การรับเงินและนำส่งเงินตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๗  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักการตำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  EZ8_D84_icon_click0