พฤศจิกายน 2558


หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๐๒๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องขออนุมัติและจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๒๒๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การใช้งบประมาณแผ่นดินในการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๒๑๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แบบรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๑๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๑๓๘ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา  EZ8_D84_icon_click0