กุมภาพันธ์ 2559


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบแนวทางการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๙๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๙๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๘๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๘๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๘๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๖๑ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือร่วมส่วนราชการเพื่อพิจารณาแนวทางการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๒๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันจากงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๒๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗ ตำแหน่ง ในสังกัดกรมป่าไม้  EZ8_D84_icon_click0