กันยายน 2559


coupon-code-hot-1 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์  EZ8_D84_icon_click0

coupon-code-hot-1 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๖๓๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบรอบที่ ๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๘๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๘๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๘๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๔๐ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e biding)  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  EZ8_D84_icon_click0

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๔๙๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศของกรมป่าไม้  EZ8_D84_icon_click0