จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 – ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่


ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ติดตั่งป้ายจุดจอดพักการเดินทางและบริการห้องสุขาให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาช่วงวันหยุดราชการ(วันขึ้นปีใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง