มิถุนายน ๒๕๖๗


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๙๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติการศึกษาในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) รุ่น ๕ เพื่อใช้ในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทส ๑๖๑๒.๔/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๑๐๗๘๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการศึกษาดูงาน

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๓๐๐๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Clinic)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๓๐๒๓ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๓๐๑๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๓๐๓๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๓๐๓๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร AI และ e-Signature & Digital ID series

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๙๕๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ

หนังสือสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๖๓๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุน ITASS Forum รุ่นที่ ๖๗ และ ๖๘

หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ที่ ทส ๑๖๐๘.๑/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง คุณแม่ยุพา ทองใบ มารดาของนายสุเทพ ทองใบ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ถึงแก่กรรม

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๖๖ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๕๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๑๐๐๖๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง กรอบเจรจาการประชุมคณะกรรมการรวมระหว่างรัฐว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากรพันธุกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO GC) ด้านทรัพยากรพันธุกรรมภายใต้กรอบองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๙๙๖๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี

หนังสือสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๑.๒/๖๑๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน ๑๐ หลักสูตร

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๘๕๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนกรอาบป่า”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๘๔๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๙๒๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๙๒๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๙๒๖ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๗/ว ๒๙๑๐ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๙๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๙๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ (Zoom)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๙๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๙๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๒๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดกน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ที่ อว ๖๕๐๑.๐๗๐๑/ว.๒๑๒๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนกรอาบป่า”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๗๘๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๘๒๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่ สอ.ปม. ๐๑.๑/๑๐๑๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือกลุ่มนิติการ ที่ ทส ๑๖๐๙.๒/๙๐๒ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๙๘๓๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการเดินทางเข้าร่วมการประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ ๑๖ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ ๑๖ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๙๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๘

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๔๕.๓/ว ๙๔๕๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ยกเว้นค่าบริการ สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะที่เข้าไปใช้บริการในป่านันทนาการในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๙๓๕๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๙๗๔๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส สายงานเจ้าพนักงานป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๙๗๕๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๗๔๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๗๗๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๘๐๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๘๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ในรูปแบบออนไลน์) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๙๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Pinnacle Leadership Program by L-NET รุ่นที่ ๒

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๕๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ ๑๖

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๗๔๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๗๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๓๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอมบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักศุตร “เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐให้ถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ ๓-รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๓๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอมบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักศุตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้ต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ ๒-รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๓๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอมบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักศุตร “การปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของ สตง. และถูกไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ ๓-รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๓๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอมบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักศุตร “แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการกระทำผิดตามกฏหมายว่าด้วยการฮั๊ว หรือถูกไต่สวนตามกฏหมาย ป.ป.ช. เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๓-รุ่นที่ ๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๓๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาภูมิศาสตร์

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๓๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงการทัพบก (บมท.) ชุดที่ ๒

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๒๖๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญนำพวงมาลาไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐรามาธิบดินทร และถวายผ้าป่าประเพณีมูลนิธิฯ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๗๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน ๔ หลักสูตร

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๗๗๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง รุ่นที่ ๑๖

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๘๙๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมป่าไม้เพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา

หนังสือกรมป่า่ไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๔๒/ว ๘๙๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้ จำนวน ๒ ฉบับ

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๔.๔๒/ว ๙๑๒๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๙๑๗๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. …

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๙๒๘๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๘๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๗๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๗๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ระยะที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๔

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๗๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ ๑๒

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๗๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔ (รอบ ๑/๒๕๖๗)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๗๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นวัตกรรมการโค้ชสำหรับการบริหารจัดการ”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๗๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “สร้างสรรค์สื่อวิดีโอเพื่อการสื่อสารในองค์กรด้วย CapCut” รุ่นที่ ๓

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๒๖๗๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการงานพัสดุภาครัฐ”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๒๖๐๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง และกำหนดอายุของบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง