เมษายน ๒๕๖๖


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๐๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Verdors)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๓๑๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online