มิถุนายน ๒๕๖๖


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๘๐๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๘๒๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ