พฤศจิกายน ๒๕๖๕


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๗๑๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑)

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๖๙๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗