กรกฎาคม ๒๕๖๖


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๘๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๑๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ผู้ที่โอนเงินค่าสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผิดบัญชี ขอรับเงินคืน