เมษายน ๒๕๖๔


หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๗๘๔๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการให้บริการด้านการแจกจ่ายกล้าไม้ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)