สิงหาคม ๒๕๖๓


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓๗๔ เรื่อง สำรวจความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1379 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/08/1379.pdf