มีนาคม ๒๕๖๓


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/463 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFIMIS Thai) https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/03/463_2563.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/320 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/03/320_2563.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/343 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2563 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/03/343.pdf

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/438 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2020/03/438_2563.pdf