ธันวาคม ๒๕๖๒


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/2132 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง การพิจารณาให้พนักงานราชการทั่วไปได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วันที่ 1 ตุลาคม 2562 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/12/2132.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด 1608.4/2115 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/12/2115.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/2114 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/12/2114.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2095 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/12/2095.2562.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/2042 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคของกรมป่าไม้ทั้งหมด https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/12/2042.2562.pdf
หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/2014 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2563 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/12/2014.2562.pdf

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2007 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/12/2007.2562.pdf