ธันวาคม ๒๕๖๒


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/2014 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 เมษายน 2563 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/12/2014.2562.pdf

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2007 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/12/2007.2562.pdf