ตุลาคม ๒๕๖๒


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1724 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/10/1724_2562.pdf

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1606.4/1777 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนติดตั้งระบบ Internet เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบการแจกจ่ายกล้าไม้ระบบออนไลน์ https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/10/1777_62.pdf