เมษายน ๒๕๖๒


หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/7786 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/699 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง ขอให้สำรวจกล้าไม้รวงผึ้งในความรับผิดชอบ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/674 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม