มิถุนายน ๒๕๖๒


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1093 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/06/1093_2562.pdf
หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1083 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/06/1083_2562.pdf
หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1092 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/06/1092_2562.pdf
หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1052 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/06/1052.pdf
หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1118 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่อง การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/06/1118.pdf