กันยายน 2562


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1518 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/09/1518_2562.pdf
หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1504 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่อง โครงการพัฒนาระบบแจกจ่ายกล้าไม้ https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/09/เชิญประชุมระบบแจกจ่าย.pdf

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1520 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/09/1520.pdf

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1613 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/09/1613_2562.pdf
หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1609 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2019/09/1609_2562.pdf