มกราคม ๒๕๖๑


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/122 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/73 ลงวัรที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1606.4/15 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อฐานข้อมูลเอกสารราชการที่ต้องใช้ในการบริการประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560