พฤศจิกายน 2560


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2026 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/21346 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนากล้าไม้ที่ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1984 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1907 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1608.4/20782 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560