ธันวาคม ๒๕๖๐


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2258 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2180 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/2223 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560