ตุลาคม 2560


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1825 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ของกรมป่าไม้  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1801 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1778 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง