ที่ตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๑ (กาหลง)


ข้อมูลหน่วยงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกรมป่าไม้

  1. ชื่อหน่วยงาน (ศูนย์/สถานี)

          หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.1 (กาหลง)     

  1. ที่ตั้งหน่วยงาน (หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)

  หมู่ที่ 1  ต. กาหลง  อ. ศรีสาคร  จ.  นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96210

  1. พิกัดที่ตั้ง ( UTM 47 N)

X  785825                y  688109                

  1. พื้นที่รับผิดชอบ 102,768 ไร่
  2. ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน นายวุฒิชัย  แก้วนพรัตน์                                                
  3. ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ –                                                

Email             –                                                

7.ข้อมูลเจ้าหน้าที่

ลำดับ ชื่อเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

นายวุฒิชัย  แก้วนพรัตน์

นายวุฒิชัย  แก้วนพรัตน์

นายอาดินันท์  สังวาเพ็ชร

นายนิแหล๊ะ  เจะเด็ง

นายนิอาแซ  สาและ

นายฮารูณ  มะแซ

นายอับดุลเลาะ  ยูโซ๊ะ

นายอิบสมาแอ  หะยีมะเซ็ง

นางสาวสุรางค์รัตน์  บุตรมาตา

นายฮัสริน  อาละ

พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3

พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

093-7366838

084-3132117

083-5475644

094-0708027

068-1826991

082-0626100

085-8570814

061-7389468

065-8190409

080-7160870

 

  1. อัตรากำลัง    ข้าราชการ                –           คน

ลูกจ้างประจำ             2          คน

พนักงานราชการ          1          คน

ลูกจ้างชั่วคราว            7          คน

จำนวนรถยนต์                      1                   

จำนวนจักรยานยนต์                 –                  

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์           –                     

จำนวนปริ้นเตอร์                     –                   

จำนวนโน๊ตบุ๊ค                       –