อำนาจหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๑ (กาหลง)


 1. ลาดตระเวนตรวจสภาพป่า ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
 2. ปฏิบัติด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าว
 3. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหรือราษฎรในพื้นที่ ในการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริหารสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมและให้บริการ
 5. การจัดการด้านการป้องกันรักษาป่า การตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่า และไฟป่า ไม่ให้กิจกรรมของราษฎรในพื้นที่เข้าไปรบกวนหรือไปทำอันตรายใด ๆ แก่สภาพป่า
 6. ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ประสาน ติดตามสถานะการณ์เพื่อการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้
 7. การจัดการด้านการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 8. มีการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมและพื้นที่บุกรุกที่ทำการตรวจยึด โดยนำพืชท้องถิ่นเดิมมาปลูก และป้องกันการลักลอบตัดไม้ทุกชนิดในพื้นที่
 9. การลาดตระเวนพื้นที่ป่าและติดตามพื้นที่ตรวจยึด
 10. การประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
 11. ประสานความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการสนับสนุน อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์เดินป่า คอมพิวเตอร์