บุคลากรส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


นายบุญเสริม  พรมเสนะ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการส่วนสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

 


นายศรัณย์ ปูเต๊ะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอัมรัน เจ๊ะแว
เจ้าหน้าที่ธุรการ