หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๖ (ตากใบ)


นายมะปี  มะดิง
พนักงานพิทักษ์ป่า ส.๓ ทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ ๖ (ตากใบ)