หน่วยป้องกันรักษาป่าในท้องที่จังหวัดนราธิวาส


หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๑ (กาหลง)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๒ (รือเสาะ)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๓ (ระแงะ-จะแนะ)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๔ (สุไหงปาดี)

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.๕ (แว้ง)