การเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


การเบิกจ่ายย่อย (โอนเงินผ่านธนาคารค่าจ้างค่าตอนแทนใช้สอยและวัสดุ)

สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ ๖ ตุลาคม 2563

ประจำเดือน กันยายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 25 กันยายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 กันยายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 16 กันยายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 14 กันยายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 10 กันยายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8 กันยายน 2563

ประจำเดือน สิงหาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 4 มิถุนายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ประจำเดือน เมษายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 29 เมษายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 27 เมษายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22 เมษายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 16 เมษายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 10 เมษายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 8 เมษายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7 เมษายน 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 3 เมษายน 2563

ประจำเดือน มีนาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 30 มีนาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 27 มีนาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 25 มีนาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 23 มีนาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 20 มีนาคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 19 มีนาคม 2563

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ประจำเดือน มกราคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 21 มกราคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 20 มกราคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 15 มกราคม 2563

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 13 มกราคม 2563

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 24 ธันวาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 13  ธันวาคม 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 2  ธันวาคม 2562


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562