แนวเขตป่าชุมชนแต่ละป่า


ลำดับ
ชื่อป่าชุมชน
ประจำปี
ดาวน์โหลด
1บ้านกูยิ2550
2บ้านไอร์ปีแซ2550
3บ้านไอร์โฃ2550
4บ้านไอร์บาลอ2551
5บ้านไอร์ปาโจ2551
6บ้านชุมทอง2551
7จุฬาภรณ์พัฒนา 122552
8บ้าน ส2552
9บ้านนูโระ2553
10บ้านวังนํ้าเย็น2553
11โนนสมบูรณ์2554
12บ้านสามซอย2554
13บ้านลีลานนท์2555
14บ้านไอร์กาเปาะ2555
15บ้าน สว2556
16บ้านยาเด๊ะ2556
17บ้านไอดีแย2556
18บ้านปารีย์2556
19บ้านซอยปราจีน2557
20บ้านติอมายู2557
21บ้านสาวอ2557
22บ้านตันตาล2558
23ป่าไฝ่2558
24อตีมุง 22558
25บ้านแค่2559
26บ้านธรรมเจริญ2559
27บ้านสายเอก2559
28บ้านต้นทุเรียน2560
29บ้านนํ้าตก2560
30บ้านภูเขาทอง2560