กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดย สจป.ที่ ๑๓ สาขานราธิวาส


21 ตุลาคม 2564 เวลา  09.00 น. นายสรธร เพชรแก้วเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ สถานีฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 (การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น) โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านโคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักฯ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ 3 (ระแงะ-จะแนะ) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ 6 (ตากใบ) และเจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ รวมจำนวน 50 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ประกอบด้วย

1.ต้นกันเกรา จำนวน 10 ต้น

2. ต้นยางวาด จำนวน 30 ต้น

3. ต้นมะม่วงหิมพานต์ จำนวน 10   ต้น รวมทั้งสิ้น 50 ต้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย