อัตรากำลัง


อัตรากำลัง 170 ราย แบ่งเป็น

         ข้าราชการ                   22  ราย

         ลูกจ้างประจำ                 10  ราย

         พนักงานราชการ             138  ราย