อัตรากำลัง


อัตรากำลัง 169 ราย แบ่งเป็น

         ข้าราชการ                   24  ราย

         ลูกจ้างประจำ                 9  ราย

         พนักงานราชการ             136  ราย