ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


สวนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สวนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่

 1. )ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการ ฯ
 2. )ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ
 3. )ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูล ในการตรวจติดตามงานของ องคมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ 904 สำนักงาน กปร. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานอื่นๆ ที่มาตรวจติดตามงาน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่
 4. )ประสานการตรวจสอบฎีกาที่ประชาชนขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาตามหลักวิชาการด้านการป่าไม้ และพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบ เสนอกรมป่าไม้
 5. )ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

สวนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานด้านสารบรรณ
 • งานด้านการเงิน
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วนฯ จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

2.ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • การเตรียมการรับเสด็จและการดำเนินการในพิธีการต่างๆ
 • ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานและโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ในพื้นที่
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทมางแก้ปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ
 • ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้
 • รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย