ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ


สวนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

สวนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่

1) จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน

2) ประสานบูรณาการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษอื่นๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการฯ

3) ประสานการปฏิบัติงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารที่มาร่วมรับเสด็จฯ

4) ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูล ในการตรวจติดตามงานขององคมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ สำนักงาน กปร. กระทรวงมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานอื่นๆ ที่มาตรวจติดตามงาน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพื้นที่

5) ประสานการตรวจสอบฎีกาที่ประชาชนขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้พิจารณาตามหลักวิชาการด้านการป่าไม้ และพิจารณาถึงผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ เสนอกรมป่าไม้

6) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษประกอบด้วย 3 ฝ่าย ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน

1.2 จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน

1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายประสานงานโครงการพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ

2.1 การเตรียมการรับเสด็จ และการดำเนินการในพิธีการต่างๆ

2.2 ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงาน โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3 ติดตามโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ในพื้นที่

2.4 ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน กรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ในพื้นที่รับผิดชอบ

2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.1 ศึกษาและขยายผลการพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ

3.2 ให้การสนับสนุนทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านครูป่าไม้และหมอต้นไม้

3.3 รวบรวมข้อมูล ดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3.4 ประสานงานอนุรักษ์ดูแลรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ ในเขตพื้นที่พิเศษ

3.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย