ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า


ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีอำนาจหน้าที่

1) จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน

2) จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แปลงปลูกและบำรุงป่าในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3) ส่งเสริมและสบับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบทั้งในที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน รวมทั้งการดำเนินงานในรูปสหกรณ์สวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ และการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยและการพัฒนาด้านการป่าไม้ บริการงานวิชาการรวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การปลูก บำรุงและฟื้นฟูป่า แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

5) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านส่งสริมการปลูกป่า

6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน

1.2 จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน

1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายปลูกป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 กำกับ ควบคุม ดูแล การปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ทุกรูปแบบให้เป็นไปตามหลักวิชาการ รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และกฎหมายอืนที่เกี่ยวข้อง

1.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าทุกรูปแบบ

1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน และประกอบอาชีพด้านป่าไม้

1.4 จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของแปลงปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ

1.5 ดำเนินงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

1.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ายผลิตกล้าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.1 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านเพระชำกล้าไม้ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

3.2 พัฒนาเทคนิคการผลิตกล้าไม้ให้มีคุณภาพ

3.3 สงเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ การขยายพันธุ์ไม้ การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน

3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

4.1 ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้และหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การวิจัยของกรม

4.2 ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายถอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัยฝึกอบรม และบริการทางวิชาการด้านป่าไม้ รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยป่าไม้

4.3 สนับสนุน ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านวิจัยหรือแหล่งทดลองทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบ

4.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย