ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่

1) จัดทำแผนงานและงบประมาณ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน

2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ การจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศป่าไม้และการบริหารจัดการป่านันทนาการในพื้นที่รับผิดชอบ

3) กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้

4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของส่วน

1.2 จัดทำแผนงาน งบประมาณ แผนปฏิบัติการและแผนใช้จ่ายงบประมาณของส่วน

1.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

2.1 สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

2.2 รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดิน

2.3 สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎร์ยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

2.4 ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด และยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้

2.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.1 ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้

3.2 ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

3.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง/ขัดแย้งต่างๆ ในพื้นที่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า

3.4 ส่งเสริม พัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนตามมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.1 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

4.2 สำรวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประเมินสถานภาพและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้

4.3 จัดทำแผนที่ทรัพยากรป่าไม้และฐานข้อมูลสารสนเทศป่าไม้ เพื่อการวางแผนจัดการเชิงพื้นที่ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

4.4 จัดการข้อมูลทรัพยากรป่าไม้โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการตรวจสอบและให้บริการ

4.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

5) ฝ่ายป่านันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

5.1 จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ให้บริการ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอื่นๆ

5.2 ประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการสำรวจ จัดตั้ง ขยาย หรือเพิกถอนเขตป่านันทนาการ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งพื้นป่าอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อกำหนดให้เป็นป่านันทนาการ

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการป่านันทนาการ เพื่อบริหารหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5.4 ดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนสำหรับการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการหรือให้ความสะดวกต่างๆแก่ประชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ การรักษาและการใช้จ่ายเงินค่าบริการหรือค่าตอบแทนเพื่อบำรุงรักษาป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งระเบียบกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

5.5 ปฏิบัติวานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย