ส่วนการอนุญาต


ส่วนการอนุญาต

ส่วนการอนุญาต มีอำนาจหน้าที่

1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายเพื่อกำหนดแนวทางด้านการอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุญาต

2) กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การทำไม้ และการเก็บหาของป่า ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

3) ควบคุม กำกับ บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการปลูกสร้างสวนป่าและการปลูกป่าใช้สอยในที่ดินของรัฐในพื้นที่ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้

4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

1.1 งานด้านสารบรรณ ธุรการและการเจ้าหน้าที่

1.2 งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

1.3 งานด้านแผนงานและงบประมาณ

1.4 งานด้านสารสนเทศ

1.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2) ฝ่ายอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 ควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการใช้พื้นที่ประโยชน์ป่าไม้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินแก่ประชาชนและส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐด้วยระบบงานที่ดีมีประสิทธิภาพ

2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3) ฝ่ายอนุญาตไม้ ของป่า และอุตสาหกรรมไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

3.1 ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ ของป่าและอุตสาหกรรมไม้ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 ควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕

3.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย