ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครสวรรค์


ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์

ศูนย์ป่าไม้ อำนาจหน้าที่

1) เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก

2) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในงานด้านป่าไม้ ตลอดจนการให้คำปรึกษา บริการงานวิชาการให้แก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่จัหวัด

3) ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะต่อสำนัก

4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการของศูนย์

(2) รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อสำนัก

(3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายประสานและส่งเสริมงานป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดืตลอดจนการให้คำปรึกษา บริการงานวิชาการ ให้แก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

(3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ

(1) ประสานและดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเกี่ยวกับงานป้องกันการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า และการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ รวมทั้งร่วมตรวจสอบเบื้องต้นในการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการฟื้นฟูป่าไม้ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านป่าไม้

(3) เป็นหน่วยบริการงานอนุญาตด้านป่าไม้ในพื้นที่ งานรับเรื่องร้องเรียน และงานบริการวิชาการด้านป่าไม้

(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย