รายงานจัดซื้อจัดจ้าง


– รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567

– รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2566 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2565 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2565  ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลด

– รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด