ประวัติสำนักฯ


ประวัติสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

          สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 4603/2551 ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จัดให้มีหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สาขา) และจัดให้มีศูนย์ประสานงานป่าไม้ ในสังกัดสำนัก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการในพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ปัจจุบันสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และพิจิตร มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลป่าสงวนแห่งชาติ รวม 18 ป่า รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,220,721.99 ไร่

IMG_0533