ประกาศ/จัดซื้อ/จัดจ้าง


– ประกาศราคากลางงานเดินเมนไฟฟ้าแรงต่ำ-ย้ายสายเมนอาคารเดิม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ วันที่ 21 กันยายน 2566

– ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างงานเดินเมนไฟฟ้าแรงต่ำ-ย้ายสายเมนอาคารเดิม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์  วันที่ 21 กันยายน 2566

– ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.4 (ห้วยน้ำลาด) ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566

– ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.4 (ห้วยน้ำลาด) ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566

– ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1-3 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566) ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

– ประกาศกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)จ้างรื้อถอนพืชผลอาสิน (ยางพารา) ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย จ.อุทัยธานี เนื้อที่ 129-1-76 ไร่ ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566

– ราคากลาง โครงการถมดินปรับระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

– ราคากลางก่อสร้างผนังกันดินพร้อมรั้วกำแพง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

– TOR โครงการผนังกันดินพร้อมรั้วกำแพง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

– TOR โครงการถมดินปรับระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

– ราคากลางกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

– ราคากลางงานส่งเสริมการปลูกป่าและไฟป่า

– TOR กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว, กิจกรรมผลิตกล้าไม้, กิจกรรมบำรุงรักษาป่า และกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

– TOR งานประสานรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

– TOR งานจัดเตรียมพื้นที่ปลูก กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

– TOR งานจัดซื้อกล้าไม้ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอลานสัก ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอลานสัก ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอลานสัก ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

– ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

– ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้นครสวรรค์ ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

– ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอลานสัก ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการคทช.อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

– ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

รับฟังคำวิจารณ์  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์  ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

    1.รูปแบบรายการ

    2.ราคากลาง

    3.ราคากลาง

    4.BOQ

    5.ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

    6.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

– ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565

– ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

– ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ี 29 กันยายน พ.ศ.2565

– ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565

– ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565

– ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

– ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565

– ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 200 กิโลเมตร กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟจังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 200 กิโลเมตร กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 100 กิโลเมตร กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟจังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 100 กิโลเมตร กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพื่มพื้นที่สีเขียว (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวสรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวสรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว(สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการหน่วยป้องกันรักษาป่า ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

-ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (475,300กล้า) สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

-ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (300,000กล้า) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

-ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (475,300กล้า) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

-ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (300,000กล้า) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

-ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (300,000กล้า) สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

-ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว (300,000กล้า) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

-ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ขนาด 11 x 15 เมตร ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ( สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ( สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป ( สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชกล้าไม้ทั่วไป (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

– ประกากรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

– ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

– ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวดอุทัยธานี) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

– ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

– ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

– ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์) ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563

– ประกาศราคากลางสร้างเรือนเพาะชำแบบเปิด 30×30 เมตร ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

– ประกาศราคากลางสร้างเรือนเพาะชำแบบถอดประกอบ 20×20 เมตร ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอไพศาลี จำนวน 1 หลัง ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอแม่วงก์ จำนวน 1 หลัง ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) จำนวน 2 คัน ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

– ประกาศกรมป่าไม้เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคทช.อำเภอแม่วงก์ จำนวน 1 หลัง ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

– ประกาศกรมป่าไม้เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคทช.อำเภอไพศาลี จำนวน 1 หลัง ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

– ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคาร คทช.อำเภอ ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ิองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ิองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ิองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอแม่เปิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอหนองฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอหนองฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอแม่เปิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562

– ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (250 ไร่) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

– ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (250 ไร่) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

– ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (250 ไร่) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

– ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (250 ไร่) โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 200 ไร่ ท้องที่ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 300 ไร่ ท้องที่ บ้านคีรีล้อม ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 200 ไร่ ท้องที่ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 300 ไร่ ท้องที่ บ้านคีรีล้อม ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

– ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้ันฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 300 ไร่ ท้องที่ บ้านคีรีล้อม ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

– ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 200 ไร่ ท้องที่ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 690 ไร่ ท้องที่ตำบลสำโรงชัย, ตำบลตะคร้อ และตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 725 ไร่ ท้องที่ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 725 ไร่ ท้องที่ ตำบลเล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 554,625.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562

– ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ 2-6 จำนวน 725 ไร่ ท้องที่ ตำบล อำเภอวงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 จำนวน 690 ไร่ ท้องที่ ตำบลสำโรงชัย, ตำบลตะคร้อ และตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562

– ประกวดราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงป่า ปีที่ 2-6 จำนวน 690 ไร่ ท้องที่ ตำบลสำโรงชัย, ตำบลตะคร้อ และตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้าไม้และวัสดุการเกษตร สำหรับการจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 400 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อกล้าไม้ (พันธุ์ไม้ป่ายืนต้น พันธุ์พืชเกษตรยืนต้น พืชสมุนไพร) และวัสดุการเกษตร สำหรับการจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชน จำนวน 400 ไร่ ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561

– เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ 1 ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2561 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561

– เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 250 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561

– เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 300 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561

– เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 200 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561

– เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้าไม้ กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ ของโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 300 ไร่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อกล้าไม้ (กล้าไม้ป่า. กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ก. ,กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ข. ,กล้าไม้สมุนไพรและพืชกินหัว) กิจกรรมสร้างป่าสร่างรายได้ (จำนวน 200 ไร่) จ.อุทัยธานี พื้นที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อกล้าไม้ (กล้าไม้ป่า. กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ก. ,กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ข. ,กล้าไม้สมุนไพรและพืชกินหัว) กิจกรรมสร้างป่าสร่างรายได้ (จำนวน 300 ไร่) จ.อุทัยธานี พื้นที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อกล้าไม้ (กล้าไม้ป่า. กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ก. ,กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ข. ,กล้าไม้สมุนไพรและพืชกินหัว) กิจกรรมสร้างป่าสร่างรายได้ (จำนวน 300 ไร่) จ.พิจิตร พื้นที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อกล้าไม้ (กล้าไม้ป่า. กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ก. ,กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ข. ,กล้าไม้สมุนไพรและพืชกินหัว) กิจกรรมสร้างป่าสร่างรายได้ (จำนวน 250 ไร่) จ.นครสวรรค์ พื้นที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อกล้าไม้ (กล้าไม้ป่า. กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ก. ,กล้าไม้เศรษฐกิจประเภท ข. ,กล้าไม้สมุนไพรและพืชกินหัว) กิจกรรมสร้างป่าสร่างรายได้ (จำนวน 250 ไร่) จ.นครสวรรค์ พื้นที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปฏฺบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 24 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏฺิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่า 240 ไร่ ท้องที่ บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 24 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

– ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 240 ไร่ ท้องที่ บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 24 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

– ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 19 หมู่ที่ 24 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

– ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 200 ไร่ ท้องที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 240 ไร่ ท้องที่ บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560

– ประกาศราคากลาง โครงการ จ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าทั่วไป 240 ไร่ ท้องที่ บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

– ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

– ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช้ช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

– ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขอส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 2 คัน ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

– ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

– ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560

– ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบ้านพักของทางราชการ บ้านพักเลขที่ 40/5 ถนนโกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560

– จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560

– จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560

– ประกาศราคากลางจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560

– สอบราคาจ้างเหมาแรงงานปลูกป่าทั่วไป ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน ที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ สถานเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

– ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

– ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์ (100 กม.) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

– ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครสวรรค์ (50 กม.) ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

– ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จ.อุทัยธานี ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

– ประกาศราคากลางจ้างเหมาแรงงานเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559

– ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บไม้ของกลางหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.9 (หนองปรือ) ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บไม้ของกลางหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.4 (ห้วยน้ำลาด) ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.10 (ทองหลาง) ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.5 (ยอดห้วยแก้ว) ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้แบบเปิด ขนาด 30×30 เมตร สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักหน่วยป้องกันฯ ที่ อน.8 (บ้าน กม.53) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559

– ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559

– สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีขีดล่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559

– สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559