123ปี กรมป่าไม้


วัสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ได้เข้าร่วม กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี ณ หน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
ในวันพุทธที่ 18 กันยายน 2562