โครงการ Walk Rally

โครงการ Walk Rally สานสัมพันธ์ ป่าไม้ ครั้งที่ 1 จัดโดย ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการ Walk Rally จัดขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีวิธีการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี ร่วมทั้งสร้างความผูกผัน และการพัฒนาบุคลากร โครงการ Walk Rally เป็นกิจกรรมนันทนาการ มีความสนุกเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) มีความสามัคคี การทำงานเป็นทีม มีความสุขการและสุขภาพใจที่ดี มีความสุข ในการทำงาน