โครงการจิตอาสา


ภาพกิจกรรมจิตรอาสาพัฒนา

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการรังวัดที่ดินและวิศกกรรมป่าไม้ที่ 5 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจโพธิ์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่ ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตจังหวัดนครราชสีมา ผู้จัดการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรม ผู้บังคับการกองบิน 1 นครราชสีมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนคราชสีมามที่ 3 และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ภายในบริเวรรอบสวนรุกขชาติปรุใหญ่ ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และบริเวรรอบสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)