โครงการกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ


เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้จัดกิจกรรมโครงการกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรเกิดความสุขในการทำงาน
มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายใน และมีประสิทธิภาพในการทำงานจึง
ได้จัด โครงการกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการสร้างบรรยาการอันดีในการทำงาน